WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE (NR 4)

Data wydarzenia:09 grudnia 2020|Wybierz stopień pisma: AAA

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE (NR 4) W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Zakład Elektronicznej Aparatury Pomiarowej Meratronik S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000059344, NIP 5261479837, o kapitale zakładowym w wysokości 760.000 zł opłaconym w całości (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy. W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 14 stycznia 2021 r. w dni robocze w godz. 10.00-16.00 w biurze handlowym Spółki przy ul. Indiry Gandhi 19 w Warszawie, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi. W celu umówienia wizyty oraz uzyskania więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem telefonu: + 48 604 505 938 lub email: rl@meratronik.pl Jednocześnie pragniemy poinformować, że niniejsze wezwanie jest czwartym wezwaniem z pięciu przewidzianych ustawą. Akcjonariuszy, którzy już złożyli dokumenty akcji informujemy, że nie muszą już stawiać się w biurze Spółki, niemniej jednak zgodnie z ustawą musimy wysłać wezwanie także do nich. Za zaistniałą sytuację serdecznie przepraszamy.
  • AMETEK Programmable Power, Inc.
  • Anritsu Corporation
  • DVTEST Inc.
  • IET LABS. INC.
  • KIKUSUI ELECTRONICS CORPORATION
  • Leader Electronics Corp
  • SAF Tehnika JSC
  • Teamcast
  • VIAVI Solutions (d.Aeroflex)